Regulamin sklepu.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
http://xbest.pl

Regulamin określa warunki i zasady zakupów w sklepie internetowym, działającym pod adresem:  http://xbest.pl.

Administratorem i właścicielem Sklepu jest xbest.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, NIP:  642-318-10-41, e-mail: office@xbest.pl, nr telefonu: tel.: +48 32 239 6000 oraz +48 32 239 6001. Oddział w Rybniku (44-200), przy ul. Św. Józefa 141D.

Warunkiem prawidłowego użycia i skorzystania z usług Sklepu internetowego jest zapoznanie, zaakceptowanie oraz przestrzeganie REGULAMINU.

Wskazać jednocześnie należy, iż strona internetowa sklepu wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na komputerze klienta, wykorzystywane w celach informacyjnych, statystycznych i funkcjonalnych. Zasady wykorzystywania cookies przez sklep opisane są w Polityce Prywatności.

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Postanowienia niniejszego regulaminu określają zasady korzystania, składania zamówień, zawierania umów sprzedaży oraz dokonywania reklamacji w ramach Sklepu „http://xbest.pl/index.php”, prowadzonego przez: xbest.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, umożliwiając Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktu  dostępnego na stronie Sklepu.

2. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem: adresu e-mail: office@xbest.pl oraz pisemnie na adres: Św. Józefa 141D, 44-200 Rybnik.

3. Regulamin jest nieodpłatnie, nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej http://xbest.pl/index.php?d=regulamin w sposób umożliwiający każdemu Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz zawarcie umowy sprzedaży jest akceptacja postanowień przedmiotowego Regulaminu. Klient akceptując Regulamin, wyraża zgodę na wszystkie postanowienia, zobowiązując się do ich przestrzegania.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo lub pod pseudonimem.

6. Sprzedawca przyjmuje domniemanie, że każdy Klient, w swoim interesie podaje wszelkie prawdziwe informacje i zgodne ze stanem faktycznym. Odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy ponosi tylko i wyłącznie Klient.

7. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba, że w danym postanowieniu wyraźnie wskazano, że dotyczy ono tylko Klientów będących Konsumentami.

8. Wszystkie informacje o towarze oferowanym przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 k.c.

9. Ceny Towarów dostępnych na stronie internetowej Sprzedawcy wyrażone są w walucie PLN i podane są w kwocie netto oraz kwocie brutto.

10. Korzystanie ze Sklepu internetowego Sprzedawcy oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.

11. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów treści bezprawnych i zabronionych.

12. Zakazane jest korzystanie z treści zamieszczonych na podstronach Sklepu w celu innym niż wyłącznie w celu osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją, jeśli takowa została udzielona.

II.
DEFINICJE POJĘĆ

Słowa użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

1) KLIENT – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym w tym przypadku wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Sklepie.

2) KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964, poz. 15, nr 93).

3) KONSUMENT - Klient będący osobą fizyczną, dokonującą  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4) PŁATNOŚĆ – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w sklepie sposobów płatności.

5) PRAWO KONSUMENCKIE - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020r. poz. 287, z późn. zm.), zwana dalej ustawą o prawach konsumenta.

6) POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES – dokument, który reguluje zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych użytkowników Sklepu umieszczony na podstronie serwisu: http://xbest.pl/index.php?d=regulamin.

7) PRODUKT – każdy produkt dostępny w Sklepie.

8) PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – Przedsiębiorca dokonujący Zamówienia Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach konsumenta, jak również art. 3855, art. 5564, art. 5565, art. 5765 Kodeksu cywilnego.

9) PRZEDSIĘBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu.

10) REGULAMIN – niniejszy regulamin.

11) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, Dz.U.UE.L.2016.119.1 ze zm.).

12) SPRZEDAWCA – xbest.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, NIP:  642-318-10-41, e-mail: office@xbest.pl.

13) UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

14) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – umowa zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

15) ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży określające w szczególności rodzaj i ilość produktu tradycyjnego lub produktu elektronicznego, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.

III.
WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych. Wystarczające jest:
a) dostęp do internetu za pomocą komputera lub innego urządzenia elektronicznego,
b) standardowy system operacyjny,
c) standardowa przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies,
d) posiadanie aktywnego adresu e-mail.

IV.
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Celem dokonania zakupu produktu należy podjąć kroki zgodnie z komunikatami na stronie sklepu. Klient powinien kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka”. Następnie Klient może dokonać dalszych zakupów lub dokonać finalizacji zakupu wybranego produktu, klikając w przycisk „Złóż zamówienie”.

2. Celem sfinalizowania zamówienia, Klient naciskając przycisk „Przejdź do płatności” zostanie przeniesiony na podstronę sklepu, na której to będzie zobowiązany do zalogowania się i podania danych osobowych, sposoby dostawy oraz płatności, wypełniając dedykowany formularz.

3. W formularzu zamówienia podać należy:
a) imię i nazwisko
b) nazwę firmy (opcjonalnie)
c) NIP firmy (opcjonalnie)
d) ulicę, numer budynku, ewentualnie numer lokalu, kod pocztowy oraz miasto
e) adres e-mail
f) ewentualnych uwag do zamówienia.

4. Przed sfinalizowaniem zamówienia, Klient powinien zaakceptować uprzednio przeczytany regulamin poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego „Przeczytałam/em i akceptuję regulamin oraz politykę prywatności”. Owa akceptacja jest konieczna do sfinalizowania zamówienia.

5. Następnie, Klient klikając w przycisk „Kupuję i płacę” ma świadomość iż zawarcie umowy jest związane z obowiązkiem uiszczenia należnej zapłaty.

6. Klient następnie dokonuje wpłaty.

7. Dokonanie zakupu zostaje potwierdzone wysłanym e-mailem na adres mailowy podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. Wiadomość e-mail zawiera co najmniej oświadczenie o otrzymaniu zamówienia, przyjęciu go do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy.

8. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Po przyjęciu zamówienia sprzedawca potwierdzi je telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

9. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest też okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia. Późniejsze dokonanie zmian w zamówieniu może być utrudnione, gdyż od momentu potwierdzenia zamówienia przez sprzedawcę zostaje ono skierowane do realizacji i towar może znajdować się już w drodze do zamawiającego. Niemniej, obsługa Sklepu dołoży wszelkich starań, aby w każdym momencie, nawet po zawarciu umowy sprzedaży, umożliwić zamawiającemu zmianę danych do dostawy, a także (do momentu wysłania przesyłki) zmianę treści zamówienia, wraz z rezygnacją przez zamawiającego z zakupu (odstąpienia od umowy).

10. Zarówno ostateczna cena produktu, jak również inne elementy oferty, takie jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki, zostaną potwierdzone przez obsługę sklepu w momencie przyjęcia zamówienia do realizacji.

11. Umowę sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą potwierdzenia telefonicznego lub e-mailowego  opisanej w ust. 8 punktu IV regulaminu. Umowa zawarta jest w języku polskim, w zgodnej treści z regulaminem.

12. Utrwalenie, zabezpieczenie, jak również udostępnienie Klientowi treści zawartej umowy następuje przez udostępnienie regulaminu na stronie Sklepu, w sposób umożliwiający jego utrwalenie, a ponadto przesłanie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia, potwierdzającego jego otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji. Treść umowy zostaje także zabezpieczona i utrwalona w systemie informatycznym Sklepu.

13. W uzasadnionych przypadkach Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty. Czas realizacji zamówienia składa się z okresu do wysłania towaru oraz czasu potrzebnego na dostarczenie gotowej przesyłki do klienta. Jest on zależny od wybranego sposobu dostarczenia towaru i wynosi od 1 do 10 dni roboczych. Jest równy całkowitemu terminowi realizacji zamówienia, jeśli zamówione produkty są dostępne od ręki w naszym magazynie lub magazynach dystrybutorów.

14. Sklep wyraża zgodę na zamówienie złożone poprzez rozmowę telefoniczną, wiadomość e-mail czy przesłanie faksu. Wskazać należy jednak, iż momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment osobistego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu (telefonicznie lub e-mailem).

15. W przypadku złożenia zamówienia przez klienta telefonicznie, momentem zawarcia umowy sprzedaży jest moment przyjęcia zamówienia przez obsługę Sklepu do realizacji. Domniemywa się, że sprzedawca przyjął zamówienie do realizacji bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia telefonicznie, chyba że obsługa Sklepu zastrzegła konieczność późniejszego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

16. Zespół sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towaru lub nagłą ich zmianę przez producenta.

V.
CENY ORAZ SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Ceny produktów w sklepie podane są w walucie polski złoty i podane są jako ceny netto oraz ceny brutto, zawierającymi podatek.

2. W każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny produktu w Sklepie, wyświetla się najniższą ostatnią cenę Produktu dostępnego na stronie sklepu w ciągu ostatnich 30 dni przed zastosowaniem obniżki ceny.

3. Kupujący, w przypadku zakupu produktu, zobowiązany jest zapłacić cenę końcową będącą sumą ceny zakupu produktu powiększoną o koszt transportu.

4. Dostępne metody dostawy produktu fizycznego opisane są na stronie sklepu. Kupujący może się z nimi szczegółowo zapoznać podczas składania zamówienia. Koszt dostawy ponosi Kupujący.

5. W sklepie istnieje możliwość płatności za zamówione produkty przelewem elektronicznym bezpośrednio na rachunek Sklepu.

6. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT (imienna lub faktura na rzecz przedsiębiorcy, jeśli podane zostały stosowne dane), która dołączana jest do przesyłki.

VI.
DOSTAWY PRODUKTÓW

1. W przypadku przedsprzedaży produktu, termin dostawy produktu zostanie każdorazowo podany w opisie produktu.

2. Szacunkowy czas realizacji zamówienia dla poszczególnych form transportu podany jest na podstronie „Przesyłka”.

3. Dostawa pocztą (przesyłką priorytetową) realizowana jest od 1 do 2 dni roboczych od wysłania towaru, a przesyłka doręczana firmą kurierską trafia do adresata na drugi dzień roboczy po nadaniu.

4. W przypadku chwilowego braku zamówionego towaru w magazynie czas ten może się wydłużyć. O takim przypadku Klient każdorazowo jest informowany pocztą elektroniczną lub telefonicznie, niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Warunki realizacji zamówień nietypowych są każdorazowo ustalane z klientem indywidualnie.

5. Zamówienie produktów uważa się za zrealizowane z chwilą wysyłki produktu.

6. Szczegółowe koszty dla poszczególnych form transportu podane są na podstronie „Przesyłka”, jak również w elektronicznym podsumowaniu zamówienia generowanym automatycznie i mogą ulegać zmianie.

7. Wybór formy transportu należy do Kupującego, należy jednak wziąć pod uwagę związek dostępnych form transportu z gabarytami zamówionych towarów. W przypadku braku wyboru formy transportu przez Kupującego, wyboru niewłaściwego lub niemożliwego do zrealizowania, obsługa Sklepu wybiera najkorzystniejszą dla Kupującego opcję dostawy.

8. Sprzedaż następuje na terenie Polski.  Realizacja zamówień z kontrahentami, których siedziba i/lub adres dostawy znajduje się poza terytorium Polski, każdorazowo ustalana jest indywidualnie.

VII.
PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW

1. Sprzedawca zastrzega możliwość prowadzenia przedsprzedaży produktów.

2. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie produktu w cenie specjalnej, przed jego premierą.

3. Termin dostępności produktów objętych przedsprzedażą znajduje się w opisie produktu.

VIII.
PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient, który zawarł ze sprzedawcą umowę na odległość może odstąpić o umowy bez podawania przyczyny w terminie 30 dni od otrzymania kupionych rzeczy.

2. Od dnia 1 stycznia 2021r. prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze sprzedawcą umowę związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, iż nie posiada ona dla owej osoby charakteru zawodowego, wynikającego z PKD  ujawnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. By skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu wysyłając informację sprzedawcy w jakiejkolwiek formie, np. wiadomości e-mail, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia znajdującego się poniżej, lecz nie jest to obowiązkowe.

6. Konsument może skorzystać z formularza znajdującego się poniżej, jak również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa Konsumenckiego, lecz nie jest to obowiązkowe.

7. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu Umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, co oznacza, że odsyła na własny koszt i ryzyko Produkty stanowiące Przedmiot Umowy, od której odstąpił.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

11. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta, oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Klientowi dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy produktu. Jeśli Konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów – zgodnie z treścią art. 33 Prawa Konsumenckiego.

12. Jeśli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem Płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, z którego skorzystał Klient, chyba że Klient będzie chciał otrzymać zwrot innym sposobem, jeśli nie będzie wiązał się z żadnymi kosztami dla Klienta.

14. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt tradycyjny musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego produktu tradycyjnego należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.

15. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

16. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

IX.
ZGODNOŚĆ PRODUKTU Z UMOWĄ  i ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

1. Sprzedawca  odpowiada względem Konsumenta z tytułu zgodności Produktu z Umową na zasadach wynikających z Prawa Konsumenckiego, natomiast względem Przedsiębiorców z tytułu wady Produktu na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny konsumentowi, o którym konsument powiadomił przedsiębiorcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.

3. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli:
a) nadaje się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
b) występuje w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:
- nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
- przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
- publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
- być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 2 lub 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 2 lub 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

5. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Produktu do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Produktu, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku zgodności Produktu z Umową.

6. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Produktu z Umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

7. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

9. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Produktu z Umową, wartość Produktu zgodnego z Umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Produktu oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt.

12. Jeżeli Produkt został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Produktu z Umową, Sprzedawca demontuje Produkt oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

13. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Produktu, który następnie został wymieniony.

14. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia Ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 2 Prawa Konsumenckiego;
b) Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z Umową zgodnie z art. 43d ust. 4-6 Prawa Konsumenckiego;
c) brak zgodności Produktu z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z Umową;
d) brak zgodności Produktu z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie Ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w art. 43d Prawa Konsumenckiego;
e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

15. Obniżona Cena musi pozostawać w takiej proporcji do Ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.

16. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu Ceny.

17. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Produktu z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z Umową jest istotny.

18. W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

19. Sprzedawca dokonuje zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Konsument może powstrzymać się z zapłatą Ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e Prawa Konsumenckiego.

21. W przypadku wystąpienia niezgodności Produktu z Umową, Konsument może złożyć reklamację, na przykład pisemnie, na Adres Reklamacyjny, z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu, zwykle celowe jest jego dostarczenie Sprzedawcy razem z oznaczonym żądaniem, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań.

22. Sprzedawca odpowiada względem Konsumenta z tytułu zgodności Produktu z Umową na zasadach wynikających z Prawa Konsumenckiego, natomiast względem Przedsiębiorców z tytułu wady Produktu na zasadach wynikających z Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawa, a także na podstawie niniejszego Regulaminu.

23. W przypadku wystąpienia wady Produktu Sprzedawca może odpowiadać względem Przedsiębiorców na podstawie przepisów o rękojmi na podstawie art. 556 i n. Kodeksu Cywilnego. Towary o wartości powyżej 500 PLN, o ile strony nie umówiły się inaczej, mogą być zwracane tylko i wyłącznie za pomocą jednej z firm kurierskich: Servisco, UPS,  DHL, DPD, Stolica, Szybka Paczka, Masterlink, InPost.

24. W przypadku wystąpienia wady Produktu Przedsiębiorca może złożyć reklamację, na przykład pisemnie, na Adres Reklamacyjny, z dopiskiem „Reklamacja”. Jeżeli reklamacja dotyczy Produktu zwykle celowe jest jego dostarczenie do Sprzedawcy razem z żądaniem, w celu umożliwienia Sprzedawcy zbadania Produktu i ustosunkowania się do żądań.

25. W odniesieniu do Przedsiębiorców, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy lub jakiejkolwiek innej umowy zawartej w związku lub na podstawie Regulaminu, nie później niżeli w terminie 45 dni od chwili jej zawarcia. Sprzedawca może odstąpić w takim wypadku bez obowiązku wskazywania przyczyn odstąpienia oraz bez możności dochodzenia przez Przedsiębiorcę jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Sprzedawcy – w drodze przesłania takiemu Przedsiębiorcy oświadczenia o odstąpieniu (w dowolnej formie).

26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód oraz utraty zysków wobec Przedsiębiorcy, o ile powyższa szkoda nie została wyrządzona umyślnie przez Sprzedawcę.

27. Zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy plomby (taśmy) są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

28. Gdy towar ulegnie uszkodzeniu w czasie eksploatacji, Przedsiębiorca powinien wysłać je sprzedawcy na własny koszt na serwis gwarancyjny. Reklamowane urządzenia powinny być odsyłane kompletne (wraz z wszystkimi akcesoriami) i starannie zapakowane, w oryginalnym opakowaniu, kopią dokumentu zakupu oraz kartą gwarancyjną, jeśli ją wydano przy zakupie. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące uszkodzenia oraz okoliczności, w których dane uszkodzenie wystąpiło.

29. Dla uniknięcia wątpliwości, postanowień ust. 23-28 powyżej nie stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

30. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Przedsiębiorcą będą poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

31. Przykładowy wzór reklamacji stanowi załącznik do regulaminu.

32. Reklamacje należy kierować:
a) pocztą elektroniczną na adres:  office@xbest.pl
b) Xbest.pl sp. z o.o., ul.  Św. Józefa 141D, 44-200 Rybnik

33. Sprzedawca rozpatruje w terminie 14 dni od dnia doręczenia, każdą pisemnie zgłoszoną reklamację kierując się ochroną słusznego interesu Klienta.

34. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z polityką prywatności.

35. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie przesyłek pocztowych, kurierskich odpowiada Poczta Polska lub firma kurierska. W razie uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

36. W przypadku wystawienia faktury korygującej, zostanie ona wystawiona przez Sprzedającego w momencie zwrotu należności na konto Klienta. Faktura korygująca zostanie wysłana za pomocą wiadomości e-mail, podany przez Klienta przy zamówieniu, na co Klient wyraża zgodę.

X.
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

1. W razie nieuwzględnienia przez sprzedawcę reklamacji, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a w szczególności:
a) zwrócić się do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie postępowania mediacyjnego;
b) zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy sprzedaży;
c) może uzyskać bezpłatną pomoc prawną u Powiatowego Rzecznika Konsumenta lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
d) może skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dostępnej na stronie: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

2. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów i rozpatrywania reklamacji oraz dostępu do procedur znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

XI.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI ORAZ PLIKI COOKIES

1. Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Klientów jest Xbest.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), Al. Jerozolimskie 96, NIP:  642-318-10-41, e-mail: office@xbest.pl.

2. Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, lecz niezbędne by zawrzeć i wykonać umowę, jak również do podjęcia działań na żądanie Klienta, takich jak świadczenie usług elektronicznych, czy rozpatrzenie reklamacji.

3. Sprzedawca stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych.

4. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych oraz obowiązujących zasad, jak również zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie sklepu, pod adresem: http://xbest.pl/index.php?d=regulamin.

XII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy wykonywanej w oparciu o przepisy prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w przedmiotowym regulaminie w przypadku np. zmiany przepisów prawa, czy zmiany sposobów płatności i dostaw. Do umów zawartych przed zmianą regulaminu, obowiązującą jest wersja regulaminu z dnia zawarcia umowy.

4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI PRODUKTU

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych, Klauzula informacyjna, Polityka prywatności, Informacja o plikach cookies.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Rejestrując konto, klient świadomie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez XBEST.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), al. Jerozolimskie 96 dla potrzeb niezbędnych do realizacji warunków umowy zgodnie z ustawą z dnia 29-08-1997r. o ochronie danych  (Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
Jeśli klient przy rejestracji lub składając zamówienie zgodzi się na otrzymywanie "gazetki" (newsletter), jego dane (adres e-mail) będą wykorzystywane również w celu wysyłania tejże gazetki.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) (2016/78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania witryn nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, XBEST.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-807), al. Jerozolimskie 96, NIP: 642-318-10-41, jako administrator danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane osobowe.

Wobec powyższego oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
-    administratorem moich danych osobowych jest XBEST.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, która będzie przetwarzać moje dane w związku z intencją zawarcia umowy w sposób legalny,
-    podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania usługi,
-    moje dane osobowe będą przetwarzane i udostępnione innym podmiotom uprawnionym, wyłącznie we wskazanym celu umowy oraz wyłącznie w zakresie określonym w przepisach prawa,
-    mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
-    podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016r.,
-    inspektorem ochrony danych jest Pan Paweł Jastal, adres e-mail: rodo@xbest.pl, z którym można się kontaktować w sprawie danych osobowych,
-    dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy,
-    mam prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznam, iż przetwarzanie moich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016r.

POLITYKA PRYWATNOŚCI:

Obowiązek informacyjny w związku z wejściem w życie przepisów RODO
W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), poniżej przedstawiamy ważne informacje, spełniając obowiązek informacyjny.

Administratorem Danych Osobowych jest  Xbest.pl Sp. z o.o.z siedzibą: al. Jerozolimskie 96,00-807 Warszawa (dalej: Administrator).
Administrator przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, nazwa spółki, adres do korespondencji, adres zamieszkania, miejsce prowadzenia działalności, nr telefonu, adres email, dane wymagane do wystawienia faktury.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi realizacja sprzedaży oraz umów współpracy, zawartych pomiędzy Państwem a Administratorem dla zawarcia i wykonywania, których przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne.

Państwa dane są gromadzone w celu:
a) kontaktu z Państwem, w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
b) zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w związku ze świadczonymi przez nas usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest:
-    dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
-    prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych w celu rozwoju naszych usług i produktów,

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które w związku z celem przetwarzania są niezbędne i wystarczające do realizacji tego przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami. W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Administrator może przekazać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe. Mogą to być firmy świadczące usługi księgowe lub pocztowe oraz kurierskie oraz firmy obsługujące nasze działania marketingowe i sprzedażowe, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie. Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
Na podstawie tzw. RODO przysługują Państwu takie prawa jak: prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzanych swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych. W sprawie danych osobowych można kontaktować się na adres e-mail: rodo@xbest.pl.
Od dnia 25 maja 2018 r. organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z nawiązaniem i przebiegiem współpracy pomiędzy Państwem a Administratorem (w szczególności do realizacji związanych z Administratorem umów).

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa obawy związane z tym, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz za pośrednictwem innych metod komunikacji.
Dlatego też dowiedzcie się w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe w zawiązku ze stosowaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).
Administratorem Państwa danych osobowych jest Xbest.pl Sp. z o.o. z siedzibą: al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa. Możesz skontaktować się z administratorem Państwa danych pod adresem:  rodo@xbest.pl

W jaki sposób pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe pozyskujemy w sposób zgodny z prawem. To Państwo decydujecie o przekazaniu nam swoich danych osobowych bądź poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszych stronach internetowych lub kupując u nas towary. Państwa dane mogą nam być udostępnione także przez pomioty publiczno-prawne.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe, w zależności od miejsca i sposobu ich pozyskania przetwarzamy w następującym celu:
- kontaktu z Państwem, w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
- zawarcia lub wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną w związku ze świadczonymi przez nas usługami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

Ponadto Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest:

-    dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami,
-    prowadzenie działań analitycznych, statystycznych i marketingowych w celu rozwoju naszych usług i produktów,

Przetwarzamy tylko te dane osobowe, które w związku z celem przetwarzania są niezbędne i wystarczające do realizacji tego przetwarzania.

Komu możemy przekazywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom, z którymi współpracujemy i które na nasze zlecenie przetwarzają powierzone dane osobowe. Mogą to być firmy świadczące usługi księgowe lub pocztowe oraz kurierskie oraz firmy obsługujące nasze działania marketingowe i sprzedażowe, przy czym podmioty te będą przetwarzać dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie w zakresie, jaki został wskazany w umowie.

Ponadto, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane także instytucjom nadzorczym oraz organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jak długo będziemy przechowywać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy lub obrony przed takimi roszczeniami. Ponadto, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany szczególnymi przepisami.

W przypadku, kiedy podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda, dane osobowe będziemy przechowywać do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jakie przysługują Państwu prawa w zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych?

Mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych oraz skorzystać z prawa żądania sprostowania swoich danych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

W zakresie, w jakim przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody mają Państwo prawo jej wycofania w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Macie Państwo także prawo do uzyskania kopii danych oraz do przenoszenia swoich danych osobowych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem. Organem nadzorczym w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2.

Jaka jest podstawa podania Państwa danych osobowych?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy oraz jej wykonania. Nie podanie danych będzie skutkować brakiem możliwości jej realizacji. W przypadku przetwarzania, którego podstawą jest Państwa zgoda, podanie danych, które Państwa dotyczą jest dobrowolne, a w przypadku ich nie wskazania nie będziemy mogli ich przetwarzać.

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

INFORMACJA O PLIKACH COOKIES:

Muszą Państwo wiedzieć także o zapisywaniu przez naszą witrynę tzw. plików "cookies". Są one wykorzystywane dla celów statystycznych oraz polepszenia funkcjonalności naszej strony. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody, aby przeglądarka zapisywała pliki cookies możecie Państwo je w dowolnej chwili wyłączyć.

Czym są pliki "cookies"?
To niewielkie pliki tekstowe, które Państwa przeglądarka internetowa zapisuje na Państwa komputerze podczas przeglądania stron www. Pliki te przede wszystkim przechowują ustawienia użytkownika dotyczące np. preferowanego języka czy położenia. Ułatwia to poruszanie się na stronie przy kolejnych odwiedzinach, gdzie ustawienia strony automatycznie zaktualizują się z wcześniej wprowadzonymi ustawieniami.
Więcej na ten temat „cookies” dowiesz się w serwisie pod linkiem
http://wszystkoociasteczkach.pl

Jak wyłączyć pliki cookies?
Możecie Państwo wyłączyć pliki cookies dla danej strony, całej witryny (domeny) lub dla wszystkich przeglądanych stron www poprzez zmianę ustawień prywatności w zależności z jakiej przeglądarki korzystacie Państwo.

xbest.pl Sp. z o.o.
NIP: 642-318-10-41

Siedziba: Al. Jerozolimskie 96,
Polska, 00-807 Warszawa

Oddział w Rybniku: ul. Św. Józefa 141D
Polska, 44-200 Rybnik,

Tel: +48 32 239 6000
Tel: +48 32 239 6001
Fax: +48 32 239 6010

http://www.xbest.pl
e-mail: office@xbest.pl

Konta bankowe:
Bank Millennium S.A.
74 1160 2202 0000 0002 2138 1893

xbest.pl

św Józefa 141D

44-200 Rybnik

Szybki kontakt:

tel.: +48 32 239 6000
tel.: +48 32 239 6001

fax.: +48 32 239 6010

Wszystkie prawa zastrzeżone

Kopiowanie i powielanie w jakiej kolwiek formie zabronione

Oprogramowanie sklepu internetowego KQS.store

Projekt i realizacja : sucro.pl